Đà Nẵng sẽ xét nghiệm 100% đại diện hộ gia đình trong 7 ngày giãn cách tuyệt đối

Đây là kế hoạch xét nghiệm lớn nhất trong lịch sử ngành y của Đà Nẵng.