HĐND TP. Hà Nội cho biết trong từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, các cơ quan hành chính, thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 Sở và tương đương.

tinh gian bien che
(Ảnh minh họa: qua tes.com)

Theo đó, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo cấp sở và cấp phòng, ban trực thuộc đã giảm được: 46/204 phòng (giảm 22,5%); bộ máy lãnh đạo giảm: 17/82 Phó Giám đốc Sở (giảm 20,7%); 26/182 Trưởng phòng (giảm 14,2%); 116/517 Phó trưởng phòng (giảm 22,4%).

Các đơn vị sự nghiệp giảm từ 401 xuống còn 280 đơn vị (giảm 30,2%); Quỹ đầu tư phát triển TP. Hà Nội thực hiện trên cơ sở hợp nhất 3 quỹ.

Hà Nội cũng sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các Ban quản lý dự án giảm 29 Ban, từ 70 xuống còn 41 Ban (giảm 41,4%).

Ngoài ra, trên cơ sở 26 ban quản lý dự án (QLDA), thành phố tiến hành sắp xếp lại và ban hành 5 quyết định về việc hợp nhất và thành lập 5 ban QLDA thuộc UBND thành phố. Theo đó, kết quả sắp xếp tại tổ chức, bộ máy đối với 5 Ban QLDA giảm 73/108 phòng (67,6%), 177/308 lãnh đạo trưởng phó đơn vị, trưởng phó phòng (57,5%); giảm 7/23 trụ sở làm việc (30,4%).

Đối với các đơn vị sự nghiệp cấp huyện, thành phố đã sắp xếp lại và thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Ban QLDA đầu tư xây dựng, sau sắp xếp còn 96 đơn vị sự nghiệp cấp huyện, giảm 110/206 đơn vị (giảm 53,4%).

Trước đó, ngày 5/12/2017, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố.

Theo đó, trong năm 2018, khối hành chính là 10.661 biên chế. Trong đó, biên chế công chức là 8.891 biên chế – giảm 225 biên chế so với năm 2017; lao động hợp đồng giảm 11 chỉ tiêu so với năm 2017.

Khối sự nghiệp là 148.822 biên chế, trong đó viên chức là 127.933 biên chế – giảm 7.190 người so với năm 2017 và 11.568 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2000 của Chính phủ – giảm 1.137 chỉ tiêu do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp.

Theo ông Trần Huy Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, đây được coi là lần sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay của TP. Hà Nội.

Hoàng Minh

Xem thêm: