Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện UBND tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm nhiều công chức làm lãnh đạo, quản lý khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Nhiều công chức thiếu tiêu chuẩn được bổ nhiệm làm lãnh đạo. (Ảnh minh họa)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận thanh tra về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo kết luận, tại thời điểm thanh tra, còn 3 công chức thiếu lý luận chính trị, 9 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, 5 công chức thiếu chứng chỉ tin học, 28 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 4 công chức thiếu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành; 12 công chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nhưng giữ ngạch công chức thấp hơn so với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; 2 công chức chưa đủ thời gian công tác trong ngành.

Ngoài ra, một số công chức còn thiếu chứng chỉ nghiệp vụ lãnh đạo cấp sở, phòng theo quy định của UBND tỉnh.Một số trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như văn bản đề nghị về chủ trương, phê duyệt chủ trương, tờ trình bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng trực tiếp.

Thời điểm thực hiện quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với một số công chức còn chậm so với quy định; 1 công chức đã hết thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng đơn vị chưa làm quy trình bổ nhiệm lại.

Về tiêu chuẩn ngạch, tại thời điểm thanh tra còn 17 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước; 50 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ; 14 công chức thiếu chứng chỉ tin học; 12 công chức thiếu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành; 2 công chức lãnh đạo, quản lý giữ ngạch chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Qua kiểm tra 37 hồ sơ cho thấy việc tuyển dụng công chức không qua thi được UBND tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật, nhưng có 1 công chức tại thời điểm thanh tra chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

Cũng theo kết luận, UBND tỉnh đã ban hành quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi đối với 9 trường hợp theo Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển đối với người có bằng tiến sĩ, thạc sĩ loại khá, đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 14/9/2018, Chủ tịch tỉnh đã ban hành quyết định hủy bỏ kết quả tuyển chọn công chức không qua thi đối với 9 trường hợp này, đồng thời Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng công chức của 8/9 trường hợp (1 trường hợp đã nghỉ việc từ ngày 1/7/2017).

Tại thời điểm thanh tra, các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh còn sử dụng 436 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tỉnh cũng thực hiện không đúng quy định khi giao 33 biên chế sự nghiệp (viên chức) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; 1 cơ quan trưng tập 1 viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan hành chính; 3 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 6 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; việc tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 không đạt tỷ lệ theo kế hoạch,…

Trước sai phạm trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chấm dứt việc giao, sử dụng biên chế sự nghiệp (viên chức) và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đảm bảo tỷ lệ theo quy định; điều chuyển số viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định.

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định.

Xem xét thu hồi và chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thu hồi các quyết định bổ nhiệm đối với những trường hợp không đáp ứng về ngạch công chức; xếp lại ngạch của 2 công chức lãnh đạo, quản lý đề phù hợp với vị trí việc làm.

Sau khi có kết quả tuyển dụng công chức năm 2018, chấm dứt việc sử dụng 436 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Phạm Toàn

Xem thêm: