Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Nhà máy in tiền quốc gia (NBPP) đều tăng đột biến so với năm trước.

Nhà máy in tiền quốc gia (NBPP) – Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. Trong đó, doanh thu thuần đạt 2.195 tỷ đồng, tăng hơn 765 tỷ đồng (tăng 53%) so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 42,1 tỷ đồng (tăng gần 79%).

Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng không đáng kể so với năm trước, chỉ khoảng 3,8%. Tuy nhiên, nhờ không ghi nhận chi phí lãi vay và cộng thêm khoản thu nhập từ việc công ty đối tác – công ty Inovia đền bù giấy hỏng 12,6 tỷ đồng – mà lợi nhuận sau thuế của NBPP tăng đột biến lên xấp xỉ 79%, đạt gần 42,1 tỷ đồng.

nha may in tien
Diễn biến doanh thu của NBPP qua các năm. (Số liệu: NBPP)

Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã tăng vốn điều lệ của NBPP từ 1.466 tỷ đồng lên 1.729 tỷ đồng, thêm 263 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của NBPP là trên 1.872 tỷ đồng, trong đó trên 580 tỷ đồng là tiền và tương đương tiền.

Ngành nghề kinh doanh chính của NBPP là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, giấy tờ có giá… theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Vì là doanh nghiệp công ích sản xuất hàng hoá đặc biệt, phục vụ “khách hàng” đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, nên kết quả kinh doanh của nhà máy chịu ảnh hưởng trực tiếp theo kế hoạch do Ngân hàng Nhà nước giao.

nha may in tien
Diễn biến lợi nhuận sau thuế của NBPP qua các năm. (Số liệu: NBPP)

Tính đến cuối năm, nợ phải trả của NBPP là gần 135 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn phải trả người bán, người lao động và quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh công bố giữa năm ngoái cho biết nhà máy hiện có 628 lao động và tổng quỹ lương dự kiến thực hiện xấp xỉ 173 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí nhân công thực tế là 182 tỷ đồng. Chi phí dành cho nhân viên quản lý và tiền lương, thù lao của viên chức quản lý đều tăng hơn gấp đôi so với năm trước, lần lượt là 29,8 tỷ và 6,8 tỷ đồng.

Nhà máy in tiền quốc gia (NBPP) là công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Ngày 30/6/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định chuyển NBPP thành Công ty TNHH MTV, quản lý theo mô hình Hội đồng Thành viên.

Ông Nguyễn Văn Toản, Trưởng ban Ban Quản lý phát triển, mở rộng Nhà máy tn tiền quốc gia giai đoạn 2009 – 2020 (Ban NH09) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên từ ngày 1/7/2014. Ông Đinh Quý Bảo, Chủ tịch kiêm Giám đốc nhà máy và bà Bùi Thị Hoài, Phó giám đốc được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Nguyễn Quân

Xem thêm: