Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Thanh Hóa còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm.

Thanh Hóa bổ nhiệm 94 lãnh đạo thiếu điều kiện, tiêu chuẩn. (Ảnh minh họa)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó,… của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ ngày 1/2017 đến 3/2019.

Theo kết luận, về quản lý, sử dụng biên chế công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết có 13 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 vượt quá so với chỉ tiêu được UBND tỉnh Thanh Hóa giao; 18 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Qua kiểm tra 120 hồ sơ, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng; 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ; đến thời điểm thanh tra 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; 03 công chức chưa được xếp ngạch, bậc lương theo quy định..

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ kết luận có 94 công chức (44 công chức được bổ nhiệm sau 28/12/2017) giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành,…

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như đề xuất phương án nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận; trao đổi với người được bổ nhiệm; làm việc với cơ quan, tổ chức nơi đi, nơi đến nhận xét,…

Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra, có 2 cơ quan, tổ chức và 9 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ còn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bố trí công tác phù hợp 3 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm; giao biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, tổ chức theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa còn được đề nghị miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền 44 công chức bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau thời điểm 28/12/2017 còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; bố trí công tác phù hợp đối với 4 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn hoặc ngạch công chức chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Phạm Toàn

Xem thêm: