Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra số 219/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức và viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT).

Sở GTVT Kiên Giang
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bổ nhiệm nhiều cán bộ thiếu tiêu chuẩn. (Tranh biếm họa: DAN)

Kết quả thanh tra cho thấy nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn. Cụ thể:

  • 3 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;
  • 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính;
  • 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên chính;
  • 6 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ chỉ ra 5 trường hợp giữ chức danh điều tra viên môi trường hạng II, 8 trường hợp giữ chức danh điều tra viên môi trường hạng III và 3 trường hợp giữ chức danh đo đạc viên hạng III đều thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 4 trường hợp giữ chức danh kỹ sư thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên.

Trước sai phạm trên, Thanh tra Bộ kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức và viên chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức quản lý…

Đồng thời, rà soát, bãi bỏ, thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm.

Kim Long

Xem thêm: